قانون سوم رهایی از اسارت: جایگزینی
به فکر جایگزین‌های مناسب باشید. زمانی که برنامه‌ متنوعی برای خودتان طراحی نکنید، ناخواسته سراغ سرگرمی‌های مجازی می‌روید.

?تصور کنید اگر شما هر روز برنامه ورزشی با دوستان خود داشته باشید یا پاتوقی مثل مسجد را شب‌ها در آن جمع شوید، طبیعی رشد می‌کنید و دیگر اسیر رسانه نمی‌شوید.

▫️همچنین زمانی که به یک نوآوری مانند نوشتن، ساختن یک وسیله، تغییر چیدمان اتاق‌تان و هر چیزی شبیه این مشغول شوید، باز نفس راحتی می‌کشید. برای پیدا کردن جایگزین مناسب، با بزرگترها مشورت کنید تا با توجه به شرایط اختصاصی خودتان، پیشنهادهای بهتری به شما بدهند.
?????