خدمت در پرتو کرامت

ویژه نوجوانان پسر

تجربه خدمت در حرم بانوی کرامت

خادمیار هنر های آوایی

بلبلان خوش صدا در گروه سرود و بخش مداحی عضو شوید.

خادمیار هنر های نمایش

بازیگرا و کارگردان های نوجوان در بخش هنر های نمایشی می توانند عضو شوند.

خادمیار انتظامات و تشریفات

نوجوانان در برنامه های آستان ملک پاسبان به خدمت بانوی کرامت می پردازند.

خادمیار رسانه

فرمانده های مجازی که به قلب دشمن حمله و با تولید محتوا رسانه ای سربازی اسلام را می کنند.

ثبت نام خادمیاران نوجوان