زمان شروع ثبت نام جدید: 1 تیر ماه 1401 ساعت 9:00
مهلت ثبت نام: تا پایان تکمیل ظرفیت ثبت نام
اولویت ثبت نام با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.

✔️بخش انتظامات و تبلیغات و پشتیبانی تکمیل ظرفیت گردید. جهت اطلاع از ثبت نام بعدی عضو کانال زیر شوید.