?قدم اول تو ایجاد یک ارتباط موفق این است که روحیات خودمان را بشناسیم.
دنیای رفاقت پر از فراز و نشیب است.

?طراح: خادم رسانه فاطمی
محمدهادی مرادی

?????