توصیه‌های مهم آقا به نوجوانانی که وارد وادی تکلیف می‌شوندآغاز مأموریت ویژهرسیدن به تکلیف یعنی آغاز رسمی مسئولیت های فردی، دینی و اجتماعی

وارد شدن به وادی تکلیف الهی، بر شما مبارک باد. شما اکنون مخاطب خدای بزرگ و مهربان هستید و این شرف عظیمی است.

 رهبر انقلاب