دودمه..🏴🏴

تدوین: خادم رسانه فاطمی
ابوالفضل باغبان

🔈هلال نو دمیده…

⬛️▪️⬛️▪️⬛️

جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها