📝| صفحه آرایی: علی محمدی برنجگانی
🔍| جمع آوری مطلب: علی محمدی برنجگانی
🖋| ویرایش پایانی: علی محمدی برنجگانی
.
.
▫️▪️▫️◼️▫️▪️▫️

جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها