کارگاه خوشنویسی با تدریس استاد علیرضا یوسفعلی در روز های شنبه ساعت 10:30 تا 12:00 در حرم مطهر برگزار می گردد.

در این دوره خوشنویسی با خودکار و مداد با خط نسخ آموزش داده می شود.