✊مرگ بر این ظالم مظلوم کُش

اثری از

خادمان نوجوان فاطمی

گروه سرود سفیران کریمه اهلبیت

✨✨✨✨✨
https://eitaa.com/safiranekarime