آه غــــ💔ـــزه

😭 نمـــــــاهنـــگ بسیـــار عـــــالی
در مــورد کــــودکان شهیــد غــزه

😭 لالایــی ای کـــــودک غــزه…💔

🎵نماهنگ آهِ غزه از گروه سرود ضحی