مسابقه نشریه نوجوانان فاطمی

"(ضروری)" indicates required fields

 • آدرس(ضروری)
 • 1.با توجه به متن نشریه،برای انجام ماموریتماه رمضان سراغ چه چیزی باید برویم؟(ضروری)
  ویژه نوجوانان پسر
 • 2.با توجه به متن نشریه،کدام فرد لقب مامور ایجاد عدالت و استقرار عدالت در کل جهان را به امام زمان عج داده است؟(ضروری)
  ویژه نوجوانان پسر
 • 3.با توجه به متن نشریه کدام شهید پس از 30 سال حضور در سوریه در کنار گمنام بودن اقدامات موثری در محورت مقاومت انجام داد و در لیست ترور رژیم صهیونیستی قرارا داشت؟(ضروری)
  ویژه نوجوانان پسر
 • 4.کتاب چغک در رابطه با چیست؟(ضروری)
  ویژه نوجوانان پسر