📽طراح :خادم رسانه
محمد متین مقیسه

🔸🔷🟦🔷🔸
جـوان نـو🌷
مـࢪکز نوجـوانان فاطـمـے🌱
آسـتان‌مقـدس‌حضـرت‌فاطمـه‌معصـومـه ﴿سـلام‌الله‌عـلیها﴾✨