عرض تبریک ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان…

📽تدوین:خادم رسانه
علی اصغر حری فراهانی

🔸🔷🟦🔷🔸
جـوان نـو🌷
مـࢪکز نوجـوانان فاطـمـے🌱
آسـتان‌مقـدس‌حضـرت‌فاطمـه‌معصـومـه ﴿سـلام‌الله‌عـلیها﴾✨