سلامتی معنوی خود را باتوجه به خدا،نماز،دعا،توسل و یادشهدا تامین کنید.
مقام معظم رهبری