همخوانی سرود قرآن میخونم
در برخی مدارس ابتدایی کشور