کارگاه های معارفی، مهارتی و علمی

برنامه های با نشاط، ورزشی و تفریحی

برنامه شاد و شیرین اردویی

ویژه دانش آموزان پسر ششم تا نهم اعطاء نشان خادمی نوجوان ویژه برترین ها

زمان دوره: از 27 بهمن تا 27 اردیبهشت پنجشنبه عصرها و جمعه صبحها

ثبت نام: https://javaneno.amfm.ir/2023/01/18/dmb/

+982537175301