صدای نوجوان سری چهار

?از کابوس عنکبوت ها تا قاب قهرمانی
?از تعیین مقصر تا تصویر رنگی از فضا
?از چرا کتاب بخوانیم تا چه کتابی بخوانیم
? تولید: گروه رسانه صدای نوجوان

✒️سردبیر : علی فدائیان
?خبرنگاران : محمد جواد طالب،علی فدائیان

✏️ نویسندگان : سید محمد حسین مسجدی ،محمد جواد طالب
? ویراستاری فنی : امیرحسین خیری،سید محمد حسین مسجدی

? صفحه آرایی : امیرحسین خیری،محمد جواد طالب

✒️ ویراستار ادبی : علی فدائیان