صدای نوجوان سری چهار

🔻از کابوس عنکبوت ها تا قاب قهرمانی
🔻از تعیین مقصر تا تصویر رنگی از فضا
🔻از چرا کتاب بخوانیم تا چه کتابی بخوانیم
🎞 تولید: گروه رسانه صدای نوجوان

✒️سردبیر : علی فدائیان
🎙خبرنگاران : محمد جواد طالب،علی فدائیان

✏️ نویسندگان : سید محمد حسین مسجدی ،محمد جواد طالب
📝 ویراستاری فنی : امیرحسین خیری،سید محمد حسین مسجدی

📖 صفحه آرایی : امیرحسین خیری،محمد جواد طالب

✒️ ویراستار ادبی : علی فدائیان