در جشنواره ی سرود شرکت کرده لطفا در صورت تمایل حمایت کنید
باتشکر

?اگر اجرای سرود این گروه را
می پسندید، (کد ١٣) را به سامانه پیام کوتاه ۵٠٠٠٢٢٧٠۶٣ ارسال فرمایید.