جهت شرکت در مسابقه بعد از مشاهده سخنرانی به سوال زیر پاسخ دهید.


🔹مهلت شرکت در مسابقه: پنجشنبه 18شهریور

🔷🔸💠🔸🔷