کودک اندلسی

#کتابستون

“چند بار پیش می آمد که می دیدم پدر و مادرم کمی از من فاصله می گرفتند و به نحوی که متوجه نشوم، آهسته با زبان دیگری که هیچ شباهتی به اسپانیولی نداشت باهم حرف می زدند. با کنجکاوی به طرفشان می رفتم وقتی کمی نزدیک می شدم، فوری حرف خود را قطع و با زبان اسپانیولی مشغول صحبت های معمولی می شدند…”

کتاب، ماجرای کودکی ست که در سرزمین آندلس به دنیا می آید. پدر و مادر او مسلمان اند، اما به خاطر وضعیت جامعه ، دین خود را مخفی نگه می دارند. پسرک پس از ده سالگی با تعالیم مسلمانان آشنا می شود و با کمک عمویش از اندلس به کشور مغرب می رود و در آن جا به تحصیل علوم مشغول می شود.
این کودک که محمد بن رفیع اندلسی نام دارد بعدها نویسنده ای نامدار شده و کتاب های متعددی تالیف می کند.

نام کتاب:کودک آندلسی

نویسنده:جواد محدثی

نشر:بوستان کتاب قم