هفته دوم

هیچ کسی مثل خدا نمی تونه خودش رو به خوبی معرفی کنه…

درسنامه بخش نشانه ها ی مسابقه ملی طلیعه بندگی رو از درگاه سامانه ملی نوجوانان فاطمی به نشانی:
javaneno.amfm.ir
دریافت کنید و در آزمون برخط شرکت کنید.

رسانه تخصصی نوجوانان فاطمی
@javane_no