✨ #استوری

شهید آوینی

🔸قدس مظهر جراحتی است که …

📽تدوین:خادم رسانه
ابوالفضل باغبان

◾️◼️⬛️◼️◾️
جـوان نـو🌷
مـࢪکز نوجـوانان فاطـمـے🌱
آسـتان‌مقـدس‌حضـرت‌فاطمـه‌معصـومـه ﴿سـلام‌الله‌عـلیها﴾✨