نماهنگ سرود نسل صبحیم

فلسطین پاره تن اسلام است
امام خمینی رحمة الله علیه

تصویر وتدوین:

خادم نوجوان
سیدمحمدحسین میرقیصری