جرای سرود ” قرآن می خونم “
توسط دختران زینبی پایه سوم مشهد