سری هفدهم

همه با هم،پشتیبان انقلاب هستیم

نامه رئیس جمهور آمریکا به مقام معظم رهبری

تولید لوازم التحریر ضد باکتری در ایران و پشتیبانی رهبری از شرکت های دانش بنیان

تولید: گروه رسانه صدای نوجوان

سردبیر : علی فدائیان

خبرنگاران : محمد جواد طالب،علی فدائیان

نویسندگان : سید محمد حسین مسجدی ،محمد جواد طالب

ویراستاری فنی : امیر حسین خیری،سید محمد حسین مسجدی

صفحه آرایی : امیر حسین خیری،محمد جواد طالب

ویراستار ادبی : علی فدائیان