آزمون ضمن خدمت آداب خادمی2 (3 امتیاز آموزشی)
🔷🔸💠🔸🔷

حد نصاب قبولی در آزمون:
برای کسانیکه در جلسه آموزش حضور داشتند، 14 میباشد.

برای کسانیکه در جلسه آموزش حضور نداشتند، 16 میباشد.
🔷🔸💠🔸🔷
عدم کسب امتیاز در ارزیابی فصلی و سالانه خادمین تاثیر مستقیم دارد.
لازم به ذکر است سالیانه کسب حداقل 70 امتیاز برای خادمین نوجوان الزامی است.
🔷🔸💠🔸🔷