«به حق مظلومیت ملت افغانستان
به حق خونهایی که ریخته شد در داریا
میمانیم همه در مکتب عاشورا
شبیه سردار و ابوحامدها»