گروه سرودسفیران کریمه اهلبیت

اگر در یک جمله ی کوتاه از من بپرسند که شما از جوانان چه می خواهید، خواهم گفت:

⬅️ تحصیل، تهذیب و ورزش➡️

✨مقام معظم رهبری✨