🎞تولید: خادم رسانه فاطمی
ابوالفضل باغبان
▫️◽️🔲◽️▫️
جوان نو؛ مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها