نسل ما نسل ظهور است، قوی باید شد.
👌🏼ملت ایران باید خود را قوی کند.
سید علی خامنه ای ۱۳۹۳/۱/۱
🔸🔹🔷🔸🔹