🔹 بسیج این توانایی را خواهد داشت
که در اصلی ترین عرصه های جامعه
بصورت پر قدرت ظاهر بشه
«مقام معظم رهبری»

📽 کاری از خادم رسانه مرکز نوجوانان فاطمی آقایان محمد حسین جعفری و علی منصور سمائی

🔸🔹🔷🔸🔹