رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: کسی که روزی ده آیه قرآن بخواند از اهل غفلت نوشته نمی شود.
🔸🔹🔷🔸🔹