🔹جوان های عزیز فراموش نکنید!
در این راه بسیار مهم و خوش عاقبت حرکت به سمت آرمان ها، آمریکا دشمن اصلی شما است.
11 آبان 1396

🔸🔹💠🔸🔹