🍃ستون محکم احکام دین است
🍃نگین بی بدیل مومنین است
🍃جهان بی نام او معنی ندارد
🍃علی امضای رب العالمین است
🔷🔸💠🔸🔷