🔹هر دل که شکست، ره به جایی دارد
🔹هر اهل دلی، قبله نمایی دارد

🔷🔸💠🔸🔷