💫ای ساقی کوثر علی
💫نفس پیغمبر علی
💫فاتح دنیا فاتح دلها
💫ای فاتح خیبر علی

🔷🔸💠🔸🔷