📷زنده از حرم، مرکز نوجوان فاطمی، برنامه یک روز خوب
🔸مسابقه
🔹برنامه یک فنجان نوجوانی
🔸حرم شناسی
🔹عبرت تاریخ(بازدید از موزه)
🔷🔸💠🔸🔷