💫همسایه علیک السلام
💫همسایه دوایی برام
💫همسایه سایه ت مستدام

🔷🔸💠🔸🔷