انتخابات درست

کار درست

💠انتخاب شما به خود شما برمی گردد.

🔷🔸💠🔸🔷