🌼نمایشگاه مجازی چراغ راهنما
🔅۴۰ امتیاز🔅
🔹غرفه سوم توحید
تو غرفه دوم نمایشگاه چراغ راهنما می‌بینیم:
🏷اولین گام برای آشنایی با اسلام، آشنایی با اصول دین و اصول توحید است.
🏷که در این منظور در غرفه سوم به دو برهان نظم و فطرت تاکید شده است.