🌼نمایشگاه مجازی چراغ راهنما
🔅۴۰ امتیاز🔅
🔹️غرفه دوم اختیار و تکلیف
تو غرفه دوم نمایشگاه چراغ راهنما می‌بینیم:
🏷بیان معنا و مفهوم و فلسفه تکلیف و انتخاب انسان
🏷 بیان تفاوت انسان، حیوان و فرشته
🏷 بیان ساختار اسلام