🌼نمایشگاه مجازی چراغ راهنما
🔅۴۰ امتیاز🔅
🔹️غرفه اول رشد
تو غرفه اول نمایشگاه چراغ راهنما می‌بینیم:
🏷بیان خصوصیات بارز هر دوره با در نظر گرفتن تناسب میان سن مخاطبین و دوره زندگی آنها
🏷 بیان حساسیت دوره گذر از مرحله نوجوانی به جوانی و آغاز سن تکلیف و ویژگی انتخابگری انسان
🏷 همه انسانها رشد جسمانی دارند اما به عمل به تکلیف می توانند به رشد روحی نیز دست بیابند.