کمک به تولید ملی کار سختی نیست…

باید پول را درست و در جای درست خرج کرد…

🔷🔸💠🔸🔷