🏷 برای رسیدن به هر آرزوی بزرگ و هر هدف والایی سازگاری وجود دارد این ساز و کار را باید جوان هوشمند فرزانه پیدا کند.
مقام معظم رهبری
🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
http://eitaa.com/joinchat/3295150098C8f44199aee

⌨️https://javaneno.amfm.ir