🎧سخنی با نوجوانان و جوانان
🏷عزیزان من! یکی از چیزهایی که به کاری ارزش میبخشد هدف است.
🏷اگر بخواهیم ارزش کارها را بدانیم، باید هدف آن کارها را بشناسیم.
مقام معظم رهبری ۹۹/۷/۲۱
🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
http://eitaa.com/joinchat/3295150098C8f44199aee

⌨️https://javaneno.amfm.ir