نوجوانانی که پای کار جهادین
از جلو نظام
یعنی: سلاحت رو بردار، و با دانش خودت رو مجهز کن.
🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی

نوجوانانی که پای کار جهادین!
از جلو نظام
یعنی:….
✅خبر دار! از مسائل روز با خبریم و بی تفاوت نیستیم
🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی

نوجوانانی که پای کار جهادین!
از جلو نظام
یعنی:….
✅نه چپ چپ، نه راست راست! گوش به امر فرمانده، پیرو امام خامنه ای ….
🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی

نوجوانانی که پای کار جهادین!
از جلو نظام
یعنی:….
✅ وقت جهادِ، امروز جهاد بدون درس خوندن نمیشه
🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی