شعر خوانی
همیشه آنکه نرفت است بی قرار تر است.
همیشه آنکه نرفته است کم سعادت نیست.
🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
http://eitaa.com/joinchat/3295150098C8f44199aee

⌨️https://javaneno.amfm.ir