سبک_زندگی

آیا مراحل دوستی با شهید رو میدونی؟

گام اول: انتخاب فقط یک شهید
گام دوم:عهد بستن با شهید
گام سوم:شناخت شهید
گام چهارم:هدیه ثواب اعمال خود به روح شهید

🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
http://eitaa.com/joinchat/3295150098C8f44199aee

⌨️javaneno.amfm.ir