قاب اولین زائر نوجوان

زیارت قبول
چه حس خوبی دارند اولین زائران نوجوان حرم.

🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
http://eitaa.com/joinchat/3295150098C8f44199aee

⌨️https://javaneno.amfm.ir