?سال ۱۳۹۹ سالی برای جهش تولید ایرانی

?????
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
@javane_no