آیا سخن من در فضای مجازی و واقعی با هم تفاوت دارد؟

وقتی می گوییم فضای مجازی، نباید فراموش کنیم قوانینی که در واقعیت هست در دنیای مجازی هم وجود دارد!

ولی بعضی اوقات فکر می کنیم چون در فضای مجازی هستیم…

میتونیم قومی رو مسخره کنیم و بخندیم.

میتونیم به اعضای گروه فحش بدهیم.

میتونیم دروغ بگیم و شایعه بسازیم.

ولی شخصیت واقعی ما هیچ کدام را انجام نمی دهد.